blog

Laniverser 50 an Moris

Le 12 mars 2018 (dan 2 zan), Repiblik Moris pou fet laniverser 50 tan so lindepandans. Sa se enn zibile dor ki bisin fete avek dinite par tou Morisien ek tou dimounn ki kontan Moris partou dan lemond. Se nou devwar atir latansion lor sa dat-la ek pouse pou ki ena enn reflekzion nasional lor kouma, ansam, nou pou kapav pran konsians nou listwar, selebre se ki nou ete zordi ek prepar nou lavenir.

Ki bizin fer pou ki tou Morisien ki kontan so pei kapav marie-pike ek deblok bann stratezi pou ki, ansam, nou kontign konsolid ek konstrir nou pei, montre respe pou bann sinbol nou pei ek fer bann zefor ki neseser pou nou developman ek nou prosperite avek enn bon doz solidarite ? Nou tou Morisien ; nou ena potansiel ; nou finn fer boukou progre depi 1968 ek nou kapav fer ankor plis.

Nou bizin pran konsians nou listwar. Finn ena relasion kolon-kolonize ; relasion esklav-proprieter esklav ek relasion dominan-domine. Tou zafer dan nou lavi finn instale dan enn manier vertikal : kouler lapo ; relizion ; pei kot nou grand-dimounn sorti ; langaz ki nou servi. Mem dan bann group ena bann sougroup ki instale an ord siperiorite. Ou krwar kapav sorti ladan par azar, dan enn manier fortuit, san enn reflekzion striktire ? Pena sime. Pli fasil nou repros bann personalite avan nou : zot ti protez zot bann ! zot ti kokin lepep ! Zot ti sesi ! Zot ti sela ! Mwa mo krwar ki tou bann dimounn avan inn fer seki zot kapav pou ki nou la zordi. Biensir, zot bann dimounn kouma ou ek mwa. Zot ena zot febles me zot ena zot kontribision dan seki nou ete zordi. Nou kapav aprann de bann erer me nou bizin ena rekonesans.

Anou get aster. Zot dir lavi komans a …50 an! Zordi, nou bizin ena distans ek matirite pou konpran ki sa pei-la, se nou leritaz, leritaz sak Morisien ek nou tou ansam. Ena seki ankle appel « common good ». Sa pa ve dir ki enn sel kou nou tou dakor lor tou zafer. Nou pou ankor ena diferan kouler lapo. Nou pou ankor ena diferan lexperians lavi. Nou gran dimounn ankor sorti partou partou. Nou ankor ena diferan relizion. Me nou marie-pike pou fer mama Moris progrese. Morisien koz kreol natirelman. Lir ek ekrir ankor inpe difisil me nou aprann vit. Nou fier nou pavion rouz, ble, zonn, ver ek nou diboute ansam, drwat ek avek respe, kouma enn sel lepep kan nou tann nou lym nasional.

Mwa mo krwar ki le 12 mars 2018 bizin enn zour memorab. Kitfwa nou bizin selebre lor de-trwa semenn. Li pa zis enn seremoni protokoler. Li pa zis problem leta, minis, minister. Bizin tou Morisien marie-pike. Bizin sak sitwayin, sak fami, sak kartie, sak vilaz ek sak lavil selebre. Fode sa zour-la, bann fami kipe selebre invit bann fami ki kapav pena kapasite pou organize. Bizin ki bann gran dimounn, bann zen ek bann zanfan selebre ansam. Fode, ansam, nou invant nou manier selebre nou lindepandans. Kitfwa nou bizin enn selebrasion relizie gramatin, apre enn manze (nou bizin deside ki manze morisien nou pou manze en priorite sa zour la) apre tanto enn ti fet popiler ki komanse par lym nasional divan pavion Moris. Nou bizin respekte tou dimounn. Si nou pran enn ti lasante, fodepa nou bwar nou lespri. Imazine, sak kartie, sak vilaz, sak lavil organize. Mo pense nou tou pou fier nou mem ek nou pei. Biensir, leta pou organiz enn seremoni protokoler.

Mo rakont zot enn ti zistwar : « Enn zour enn gran dimounn apel so bann zanfan. Li dir li pe mor me avan li ale, li anvi dir so bann zanfan ki ena enn trezor dan nou later. Kan gran dimounn-la inn fini mor, bann zanfan inn fouy later-la partou pou rod trezor. Zot pa finn trouve. Plitar zot finn konpran ki trezor-la se later-la limem – patrimwann ki gran dimounn finn kite. E si nou marie-pike ek travay nou dibien, ena enn trezor ladan». Sa se enn ti zistwar lontan. Kitfwa bann zeness pa kone. Me so moral se ki mama Moris enn trezor pou nou tou. Nou responsabilite, se respekte li ek amenn nou kontribision. Li ena potansiel nouri nou ek boukou zenerasion apre nou.

Mo invit tou dimounn ki anvi marie-pike pou organiz nou zibile dor pran kontak.

Mersi
Menon Munien,
Chairperson,
Steering Committee,
Volunteer Mauritius

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 reviews
 • SPEVILLE J Pasquinelle
  1:08 pm - September 12, 2016. Reply

  bonzour, moi mo ene habitan rodrig, mo dan social et mo p envi enroll. eski li open pou bane volonter rodrig

  • Menon Munien
   7:06 pm - September 16, 2016. Reply

   Biensir. Ou bizin klick “Recruitment”. Lerla “Become a Volunteer”. Scroll down. Ranpli form ek “submit”. Nou pou repran kontak. Mersi.